Disseny de productes

Disseny i formulació de materials de restauració

La restauració implica necessitats diferents respecte de l’obra nova: cal aplicar materials específics per a cada necessitat, en certa forma seguint les pautes de la construcció original, on per a cada tipus de fàbrica, per a cada ús del morter, es feien barreges específiques en funció de les necessitats de l’obra. Actualment, molts dels morters existents al mercat per a diverses aplicacions tenen formulacions (sovint no especificades) que incorporen resines, ciment pòrtland i altres components que resulten poc o gens compatibles amb els materials tradicionals.

La tradició constructiva és molt rica i en gran part s’ha perdut per la massiva utilització del ciment en la construcció de nova planta. No obstant això, en base a l’anàlisi dels productes tradicionals i antigues formulacions, és possible dissenyar una molt àmplia varietat de materials (morters i formigons de calç, pàtines, veladures, etc.) adaptats a les necessitats específiques de cada fase de restauració.

La recuperació dels morters de calç per a usos tradicionals no pot fer-se sobre la base de l’aplicació mimètica com si es tractés de morters de ciment. La possibilitat de formulacions específiques permet obtenir morters de calç aèria amb propietats hidrorepel·lents, amb capacitat adherent (per a usos equivalents als morters cola), amb millors prestacions mecàniques que la simple barreja de calç, aigua i sorra. Totes aquestes barreges poden ser dissenyades i produïdes en obra sota la direcció i supervisió de Patrimoni 2.0, els tècnics de la qual poden, si cal, assumir la formació dels operaris que les hagin d’aplicar.

  • Morters de calç aèria per a aplicacions específiques: juntes segons el tipus de fàbrica, segellat de fissures i esquerdes, arrebossats, revestiments especials, etc.
  • Pàtines i veladures amb diversos colors i propietats
  • Morters i formigons de calç hidràulica per aplicacions específiques
  • etc.

Contacti amb nosaltres i expliqui’ns les seves necessitats, probablement junts trobarem la solució econòmica i funcional per a la seva obra tradicional o de restauració.