Experiència

Patrimoni 2.0 és una spin-off d’un grup de recerca sobre el patrimoni històric de la universitat de Barcelona, que alhora actua de centre de R+D+i per a l’empresa a través de convenis específics de col·laboració. És en aquest marc que Patrimoni 2.0 acumula una llarga experiència en l’estudi, anàlisi i restauració dels materials que formen el patrimoni construït i els béns mobles: la caracterització dels materials constituent dels objectes i edificis patrimonials, aplicats seguint les tradicions constructives i decoratives tradicionals, forma part del substrat de coneixements dels tècnics de l’empresa.

Patrimoni 2.0 disposa de la tecnologia necessària per abordar gairebé qualsevol problema analític relacionat amb els materials del patrimoni històric, en part com equips portàtils basats en tècniques no destructives que permeten el treball (i per tant, les anàlisis) in situ.

Els tècnics de l’empresa disposen d’una àmplia experiència basada en una dilatada col·laboració amb professionals (arquitectes, historiadors, restauradors), institucions (Generalitat de Catalunya, Diputacions de Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona, diversos museus – MACBA, fundació Miró, Picasso, Marítim, Arqueologia de Catalunya, etc. -, nombrosos ajuntaments…) i empreses del sector de la conservació i restauració, tant monumental com de béns mobles.


Patrimoni construït

S’ha col·laborat amb professionals, institucions i empreses en les fases redacció del projecte bàsic o executiu, assessorament i seguiment de la intervenció i control de qualitat en nombrosos conjunts i monuments, entre els que destaquen les catedrals de Barcelona, Tarragona, Seu Vella de Lleida, Seu d’Urgell, Manresa, Vic, Mallorca, Menorca, Tortosa, diversos edificis modernistes de Gaudí (casa Botines. Palau Güell, parc Güell, colònia Güell, la Pedrera, etc.), Domènec i Muntaner (hospital de la Santa Creu i sant Pau, palau de la Música Catalana), Puig i Cadafalc (casa Terrades, Casaramona…), diferents monestirs (Sant Cugat, Sant Pere de Rodes, Vallbona de les Monges, Poblet, Santes Creus, Poblet…) i altres edificis singulars com la Llotja de Mercaders de Palma de Mallorca, el palau de la Diputación Foral de Bilbao, la Cadeia d’Oporto, els parlaments de Catalunya i de Balears, la casa de la Misericòrdia i la seu de Sa Nostra (Palma de Mallorca), l’Aquarium i l’església de Santa Maria del Coro de San Sebastià, la Lactància, l’umbracle, l’edifici de l’ajuntament de Barcelona, la torre inclinada de Pisa i una llarga llista de conjunts i monuments on s’ha participat en diverses fases del projecte i/o la intervenció, que es relacionen com annex d’aquest document.


Béns mobles: pintura i escultura

En l’estudi de bens mobles s’ha treballat àmpliament en anàlisi de pintures antigues i modernes, en alguns casos en el marc de convenis específics amb museus, com és el cas del MACBA, fundació del Museu Marítim de Barcelona, Museu d’Arqueologia de Catalunya, fundació Miró, museu Picasso, i en el marc de col·laboracions amb empreses de restauració i institucions, on s’han estudiat pintures sobre pedra, sobre fusta (retaules gòtics i barrocs), sobre tela i sobre metall. Patrimoni 2.0 ha estudiat un ampli ventall de pintures de diverses èpoques i tècniques, la qual cosa ha donat lloc a una base de dades on s’acumulen anàlisis amb diverses tècniques de pigments, aglutinants, vernissos i materials moderns de restauració, que permet una diagnosi segura i fiable de la majoria dels materials.


Material arqueològic: ceràmica, vidre, metalls…

L’ampli coneixement dels materials i tècniques ceràmiques antigues prové de l’experiència acumulada des de 1984 en l’estudi d’aquests materials i especialment, de les seves tècniques de producció. S’ha treballat molt especialment amb ceràmica medieval: ceràmica grisa de cocció reductora, ceràmica islàmica i mudejar dels segles XI al XV a Andalusia, València i Catalunya, amb especial atenció a la ceràmica vidriada i la producció de reflex metàl·lic (vegeu articles científics publicats).

Actualment, s’ha estudiat amb detall les produccions de ceràmiques i mosaics modernistes, així com els vidres (de tancament i vitralls) d’època modernista, tant des de les produccions en fàbrica (producció de Pujol i Bausis), com les col·locades in situ (palau de la Música Catalana, hospital de la Santa Creu i sant Pau, entre d’altres).


Anàlisi i desenvolupament de materials de restauració

Patrimoni 2.0 analitza i estudia el comportament dels materials de restauració, tradicionals o moderns, per tal d’establir i comprendre el seu comportament en obra i d’aquesta forma, assegurar una completa compatibilitat amb els existents i una elevada durabilitat de les intervencions. En aquest camp, l’interès de l’empresa en el coneixement dels materials, l’ha portat a desenvolupar projectes de R+D+i sobre nous materials basats en formulacions històriques amb l’addició de moderns components que millorin el comportament tèrmic, mecànic, resistent, etc., dels nous materials.