Tècniques analítiques

En els estudis sobre el patrimoni construït i els béns mobles, la varietat de tècniques d’anàlisi a aplicar és molt àmplia i el disseny del procediment experimental a desplegar en cada cas ha d’estar únicament condicionat per donar resposta a les qüestions plantejades o aquelles que siguin rellevants pel cas concret sota estudi.

Tot i que la varietat de tècniques és immensa, en aquestes pàgines es volen presentar les possibilitat d’algunes comunament emprades i que solen donar resposta a una bona part dels problemes plantejats. No es tracta de texts de referència, sinó simplement d’un breu resum de les bases físiques o químiques de la tècnica i quins són els principals resultats assolibles.

Posteriorment, hi ha una complexa tasca d’interpretació del conjunt de dades disponibles, i només a través d’aquesta es podrà donar resposta a les demandes efectuades.