Microscòpia òptica

L’estudi al microscopi òptic és una font molt important d’informació per a la caracterització i estudi de mostres de pintura, pedra, morters, acabats, metalls, fusta, ceràmica, etc. El microscopi és un sistema òptic complex que permet l’observació d’un objecte a certs augments, depenent dels objectius que es facin servir en cada cas. Alhora, un microscopi pot adoptar diverses configuracions que permeten l’observació de diferents tipus de mostra: per transmissió, per reflexió, il·luminat amb en clar o en camp fosc, etc. I amb complements específics observar irregularitats o canvis laterals que no serien percebuts si no és en certes condicions d’observació: contrast de fases, contrast interferencial, microscòpia amb llum ultraviolada, de fluorescència, etc.

A tall d’exemple, l’estudi al microscopi òptic de les mostres de pintura, prèviament tractades per a facilitar-ne l’observació, permet conèixer la seqüència estratigràfica de la mostra així com altres característiques importants dels seus components, com ara las morfologia dels grans que la formen, colors, mides i relacions dels diferents components de la pintura, les textures, les relacions entre capes pictòriques, l’estat de conservació de les capes…

La caracterització d’una pedra o d’un metall es pot fer per microscòpia òptica obtenint-ne una làmina prima o una secció polida, respectivament, i observant aquestes en microscòpia de transmissió o en microscòpia de reflexió. La identificació d’un tractament superficial es podria dur a terme per microscòpia de reflexió amb contrast interferencial, mentre que per establir la presència d’un connector orgànic en un morter o en una pintura, es podria estudiar amb microscòpia de fluorescència ultraviolada.

La informació que es recull amb l’estudi al microscopi òptic és molt significativa a l’hora d’identificar i caracteritzar els materials, així com per establir des de les tècniques emprades en la seva preparació fins a les patologies o nivells de degradació.

Microscòpia òptica in situ

La inspecció microscòpica de la superfície aporta, en molts casos, una valuosa informació sobre la rugositat, distribució del color, presència de capes d’acabat (vernissos, pàtines…), detalls texturals inapreciables a simple vista, etc. La miniaturització dels sistemes de captació d’imatge i el desenvolupament de LEDs d’elevada intensitat d’emissió de llum blanca permeten una bona aproximació no destructiva a l’estat i heterogeneïtat de la superfície i d’aquesta manera assolir informació que d’altra forma requeriria una complexa infraestructura.

Fotomicrografies d’una secció estratigràfica de la pintura existent a la portada principal de la Llotja de Mercaders (Palma de Mallorca). A dalt imatge adquirida en il·luminació de camp fosc.
La mateixa imatge adquirida amb il·luminació en camp clar. A la dreta es pot veure la seqüència de capes de preparació per aplicacions successives de pa d’or, les fulles del qual són visibles en la imatge superior (il·luminada en camp clar): la seqüència correspon a successives reparacions del daurat, actualment gairebé irreconeixible.
Imatge adquirida in situ de l’embrutiment selectiu d’una pedra ornamental col·locada com a paviment en un edifici públic.
Fotomicrografies amb diferents configuracions òptiques i diferents augments de fibres de lli de la tela de l’obra “Ciència i caritat” de Picasso.