Teles, paper…

La tela o el paper estan formats per fibres que, tractades de amb diferents procediments, constitueixen productes que l’home ha utilitzat des de l’antiguitat. Les anàlisis d’aquestes fibres i del material que les manté unides (en el cas de certs papers), permeten establir la seva naturalesa, les tècniques usades en la seva fabricació i de vegades, a partir de components minoritaris, proposar una cronologia relativa.

Patrimoni 2.0 a través d’anàlisis dels materials constituents dels papers o les teles, pot arribar a determinar diferents paràmetres sobre els materials i les tècniques de producció:

  • Teles: establir la naturalesa de les fibres (trama i ordit), determinar el tipus de torsió i la tècnica emprada en el procés de teixit
  • Paper: establir el tipus de fibres emprades en la fabricació i en base al tractament d’aquestes, determinar la tècnica de fabricació del paper i les matèries primeres emprades.
    Imatges de microscòpia òptica de mostres de fibres d’un gravat atribuït a Goya: les anàlisis van permetre datar el paper com d’aquella època.
Imatges de microscòpia òptica de mostres de fibres d’un gravat atribuït a Goya: les anàlisis van permetre datar el paper com d’aquella època.
Empremtes d’una tela en una tapa funerària de guix (s. IV aC): l’estudi de les marques va permetre establir la naturalesa de la tela (lli en aquest cas), així com el sistema de teixit.